ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CEAMURLIA_DE_JOS
 
Str.Principală , nr.58, cod postal 827035; tel: 0240564706; fax: 0240564706; e-mail: primariaceamurlia@yahoo.com       

harta site: Organizare >>> Taxe şi Impozite

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  

 

Impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 în comuna Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea    

Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2013 (anexa nr 1 la H.C.L. nr. 2 din 22.01.2013)       

Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pe anul 2013

I. Impozitul/taxa pe clădiri - Legea 571/2003, titlul IX
A. PERSOANE FIZICE
Impozitul pe cladiri si constructiile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii acestora, determinata pe baza Normelor metodologice de aplicare  a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  aprobate prin H.G. nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013.
In mod similar  cladirile si constructiile persoanelor fizice care desfasoara activitati pe  baza liberei initiative, ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera.
Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata, la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice sunt :
Art. 251 alin (3)


Nr. crt.

TIPUL CLĂDIRII

Valoare impozabilă (lei/m2)

Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire (condiţii cumulative**)

Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

0

1

2

3

A

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

935

555

B

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

254

159

C

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

 

159

143

D

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

95

63

E

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 

              50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

*Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
   N O T A
a - In cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ conditiile prevazute in coloana 2, se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp, prevazute la coloana 3.
b - Valoarea impozabila se reduce in raport cu perioada in care au fost realizate, dupa cum urmeaza:
-   20% pentru cladirile care au o vechime mai mare de 50 de ani la data de 1 ianuarie  a anului fiscal de referinta
-  10% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 30 si  50 de ani la data de 1 ianuarie  a anului fiscal de referinta                                      
c - Pentru determinarea valorii impozabile in functie de rangul localitatii si zonele din cadrul acesteia, la nivelurile mentionate in prezenta anexa , se vor aplica urmatorii coeficienti de corectie pozitiva (conf.Lg.351/2001, Ceamurlia de Jos este localitate de rangul IV , iar Lunca este localitate de rangul V)
- ZONA A       - 1,1   pentru localitatea Ceamurlia de Jos
- 1,05 pentru localitatea Lunca
- ZONA B       - 1,05 pentru localitatea Ceamurlia de Jos
- 1,0  pentru localitatea Lunca
Zonele A si B corespund zonelor stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local pentru terenurile situate in intravilan.
In cazul cladirilor utilizate ca locuinte  a caror suprafata construita depaseste 150 m.p. valoarea impozabila a acesteia ,determinate in urma aplicarii prevederilor   alin.1-7, se majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 m.p. sau fractiune .
In cazul cladirilor  la care au fost executate lucrari de reconstruire,consolidare modificare, sau extindere din punct de vedere fiscal ,anul terminarii se actualizeaza ,astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale ,concesionate ,inchiriate, date in administrare ori in folosinta , dupa caz,impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala  a concesionarilor,locatorilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz(conf. og 83/2004 compl. prin Legea nr.494/2004)
d - Sunt supuse impozitului pe cladiri, si acele cladiri care au fost construite de persoane fizice si juridice fara autorizatie de construire, fara ca acestea sa se considere autorizate.

 

 

 Art. 252
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri
(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.
(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
B. PERSOANE JURIDICE
Impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor juridice si a altor contribuabili decat pers.fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1.5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
In cazul cladirilor care nu au fost  reevaluate in ultimii 3 ani ,cota impozitului pe cladiri este stabilita de 10.% si se aplica la valoarea de inventar pana la data reevaluarii
La determinarea impozitului se au in vedere  atat cladirile aflate in functiune cat si cele aflate in rezerva sau conservare.
Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri in cota de 1% din valoarea inregistrata in contabilitate , aplicandu-se o reducere de 15% din valoarea impozabila.
Impozitul pe cladiri datorat de catre persoanele juridice care finalizeaza si pun in functiune in anul fiscal  investitii de peste 100.000 euro ,datoreaza 1% din valoarea de inventar.
In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar se aplica urmatoarele reguli:
a)impozitul pe cladiri se plateste de catre proprietar;
b)valoare la care se aplica cota de impozitare este cea prevazuta in contract exclusiv TVA.
Impozitul pe cladiri se aplica pe orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune,in rezerva sau in conservare,chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.
Sunt supuse impozitului si acele cladiri care au fost executate fara autorizatie de construire fara ca acestea sa se considere autorizate.
Nu se supun la plata impozitului cladirile nominalizate in Art.250 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal care cuprind :
1. - Cladirile proprietate a statului ,a  unitatilor  administrative-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.
2. - Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca  monumente istorice,indifferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare,precum si de folosinta acestora.
3. - Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute de lege, si partile lor componente locale, cu ecexptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.
4. - Cladirile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, autorizate provizoriu sau careditate, cu exceptia incintelor acestora folosite pentru activitati economice.
5 – Cladirile unitatilor sanitare de interes national care nu au fost trecute in patrimoniul autoritatilor locale;
6. -  (1) Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Protocolului de Stat" cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice.
7.- Cladirile aflate pe domeniul public si privat al statului si in administrarea  Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"atribuite conform legii.
Sunt cele ce intra sub incidenta prevederilor  HG nr.60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonaome <Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>cu modificarile si completarile ulterioare.
8. - Constructiile si amenajarile funerare din cimitire,crematorii.
9. – cladirile sau constructiile din parcurile industriale,stiintifice si tehnologice,potrivit legii.
10..-cladirile trecute in proprietatea statului sau al unitatilor administrative teritoriale in lipsa mostenitorilor legali sau testamentari.
11. - Constructiile speciale ;
(a) sonde de titei , gaze , sare;
(b) platforme de foraj marin;
(c) centrale hidorelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, statii de transformare, si conexiuni,precum si cladirile si constructiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, retele aeriene de transport si distribuire a energiei electrice, precum si stalpii aferenti acestora, cabluri subterane de transport , instalatii electrice de forta;
(d)  canalizari si retelele de telecomunicatii subterane si aeriene ;
(e)  cai de rulare de incinta sau exterioare;
(f) galerii subterane, planuri inclinate subterane si rampe de put;
(g) puturi de mina;
(h) cosuri de fum;
(i) turnuri de racire;
(j) baraje si constructii accesorii;
(k) diguri, constructii-anexe si cantoane pentru interventii la apararea impotriva inundatiilor;
(l) constructii hidormetrice, oceanografice si hidrometeorologice,hidrotehnice de inbunatatiri funciare ,porturi,,canale navigabile cu ecluze si statiile de pompare aferente canalelor;
(m) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
(n) retele si conducte pentru transportul sau distributia  apei,produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, retele si conducte de termoficare si retelele de canalizare;
(o) terasamente;
(p) cheiuri;
(q) platforma betonata;
(r) imprejmuiri;
(s) instalatii tehnologice, rezervoare si bazine pentru depozitare;
(t) constructii de natura similara stabilite prin H.C.L.
Constructiile de natura similara celor de la aliniat 1 pct.(a)-(t) ,avizate prin HCL sunt scutite de impozitul pe cladiri pe durata existentei constructiei,pana cand intervin alte modificari;
De asemeni fac obiectul scutirii impozitului pe cladiri ,cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada  06.03.1945 – 22.12.1989 si cladirile  retrocedate potrivit art.1 alin.(6) din OUG nr.94/2000
Se reduce cu 50% impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.
Impozitul pe caldiri  se reduce in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la punerea in functiune obiectivele nou construite ce apartin Cooperativelor de consum sau Mestesugaresti.
Impozitului pe cladiri nu se aplica conf.art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal :
a)oricarei institutii sau unitati care functioneaza  sub coordonarea Ministerului Educatiei,Cercetarii si Tineretului cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;
b)fundatiilor testamentare constituite conform legii,cu scopul de a intretine,dezvolta si ajuta institutiile de cultura nationala,precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar,social si cultural;
c)organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani .
Plata impozitului pe cladiri se  plateste in 2 transe egale, pana la data de 31martie respectiv 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata totala a impozitului datorat pana la data de 31.03.2013 se aplica o bonificatie de 10%.
Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitul si taxa datorata anual si depun declaratie de impunere pana la data de 31.01 a anului fiscal la Serviciul de Impozite si taxe.

II. Impozitul/taxa teren - Legea 571/2003, titlul IX
Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in intravilanul sau extravilanul localitatii datoraza impozit pe teren.
Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat in intravilanul localitatii in  functie de rang si zona, iar in extravilanul localitatii in functie de rangul localitatii si categoria de folosinta a terenului pe zone,dupa cum urmeaza :

2.1 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii
Art. 258 alin (2)


Zona în cadrul localităţii

Ceamurlia de Jos
-rang IV-

Lunca
-rang V-

Anul

2013

2013

A

889

711

B

711

534

C

534

355

D

348

178

            Localitatea Ceamurlia de Jos  este localitate de rang IV.
Localitatea Lunca  este localitate de rang V.

2.2 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

 

 

 

Art. 258 alin (4)


Nr. crt.

Zona/Categoria de folosinţă

 

Zona A (lei/ha)

 

Zona B (lei/ha)

Zona C (lei/ha)

Zona D (lei/ha)

Anul

2013

2013

2013

2013

1.

Teren arabil

28

21

19

15

2.

Păşune

21

19

15

13

3.

Fâneaţă

21

19

15

13

4.

Vie

46

35

28

19

5.

Livadă

53

46

35

28

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7.

Teren cu apă

15

13

8

x

8.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

9.

Teren neproductiv

x

x

x

x

Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirii.
Pentru determinarea impozitului pe teren la nivelurile pravazute in tabloul de mai sus se vor aplica coeficientul de corectie pozitiva  corespunzator localitatilor rurale de rangul IV si V, localitatea Ceamurlia de Jos fiind localitate de rangul IV zona A= 1.10, zona B = 1.05 iar localitatea Lunca fiind de rangul V zona A=1.05. zona B = 1.0
2.3 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul şi taxa pe teren se stabilesc prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii.

Art. 258 alin (6)


Nr. crt.

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ZONA A
(lei/ha)

ZONA B (lei/ha)

ZONA C (lei/ha)

ZONA D (lei/ha)

1.

Teren cu construcţii

31

28

26

22

2.

Arabil

50

48

45

42

3.

Păşune

28

26

22

20

4.

Fâneaţă

28

26

22

20

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

x

x

x

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10.

Teren neproductiv

x

x

x

x

Pentru determinarea impozitului pe teren extravilan la nivelurile pravazute in tablou de mai sus se vor aplica coeficientul de corectie pozitiva  corespunzator localitatilor rurale ZONA LOCALITATII C de rangul IV si V, localitatea Ceamurlia de Jos fiind localitate de rangul IV = 1.0, iar localitatea Lunca fiind de rangul V =0.95. Pentru localitatea Ceamurlia dejos localitate RANG IV -  ZONA C se aplica o majorare de 6.67%.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale,concesionate,inchiriate,date in  administrare ori in folosinta , dupa caz se stabileste taxa pe teren asimilata impozitul pe teren ce revine in sarcina fiscala a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta ,dupa caz.
Pentru terenurile inchiriate in intravilan chiria se calculeaza cu dublul sumei impozitului pe metrul patrat adica 84 lei/ha/an.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren   datorat pe intregul an de catre persoanele fizice si juridice  pana la data de 31.03.2013 se acorda o bonificatie de 10%.                             Plata impozitului pe teren se plateste in doua rate egale pana la data de 31.martie si 30 septembrie.
Impozitul pe teren datorat de o persoana fizica sau juridica de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata .In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri se discuta de 50 lei cumulat.
N O T A
a) Incadrarea terenurilor pe zone si categoria de folosintain intravilan si extravilan se
face de catre Consiliul Local prin hotarare. Rangul localitatilor este stabilit de Lg.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national.
b) Nu se datoreaza impozit pe teren intravilan pentru :
-pentru terenurile proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome; societatilor comerciale, si a altor persoane juridice, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, contribuabilii datoreaza taxa pe teren, in conditiile prevazute de normele legale pentru impozitul pe teren
- terenuri cu constructii , numai pentru suprafata construita la sol a cladirilor;
- terenuri apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatile locale ale acestora cu personalitate juridica;
- terenurile cimitirelor,crematorii;
-terenurile unitatilor sanitare de interes national care nu au trecut in patrimoniul autoritatilor locale;
- terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar autorizate provizoriu sau acreditate;
-terenurile aflate in proprietatea, administrate sau in folosinta institutiilor publice ,cu exeptia suprafetelor folosite pentru activitati economice.
-orice teren proprietatea statului, a unitatilor administrative teritoriale sau a altor institutii publice aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice;art 257 HG 84/2005.
-orice teren degradat sau poluat,inclus in perimetrul de ameliorare,pentru perioada cat dureaza ameliorarea acestuia;
-terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura sau silvicultura , orice teren ocupat de izlazurii,balti,lacuri de acumulare sau cai navigabile ,cele folosite pentru activitati de aparare impotriva inundatiilor,gospodaririi,apelor, hidrometeorologice, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa ,cele folosite ca zone de protectie definite in lege,precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol,incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local,masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului;
-orice terenuri legate de sistemele hidrotehnice sau de navigatie ,terenurile aferente infrastructurii portuare,canalelor navigabile,inclusive ecluzele si statiile de pompare aferente acestora,precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare;
-terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice,precum si terenurile destinate acestui scop;HG84/2005
- terenurile ocupate de autostrazi,drumuri europene ,drumuri nationale,drumuri principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.,zonele de siguranta ale acestora precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand zonele de siguranta;
-terenurile parcurilor industriale,stiintifice si tehnologice,potrivit legii;
-terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa mostenitorilor legali sau testamentari;
-terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” cu exceptia celor care sunt folosite pentru activitati economice;
-terenurile aferente cladirilor aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”,atribuite conform legii;
-terenurile aferente investitiilor derulate in conformitate cu Legea 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie,cu modificarile si completarile ulterioare,pe toata durata executarii acestora ,pana la punerea in functiune , da nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor si nu mai tarziu de 31.12.06.HG84/2005
                      -terenurile intravilane :proprietatea
-  veteranilor de razboi;
-  persoanelor fizice pevazute la art.1 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate  din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 06.03.1945,precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ,republicat cu  modificarile si completarile ulterioare,precum si alte leg:
-persoanelor fizice prevazute  la art.6 si art 10 alin.1 lit.k) din Legea nr.42/1990 privind cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora , ranitilor,precum si luptatorilor pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989,republicata cu modificarile si completarile ulterioare , precum si alte legi.
-vaduvelor de razboi si vaduvilor veteranelor de razboi care nu sau casatorit.
-persopanelor cu handicap grav sau accentuat si persoanelor invalide de gradul I si II 
- terenurile aflate inproprietatea orcarei institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei,Cercetarii si Tinerenului cu exceptia celor folosite pentru activitati economice;
- sunt scutite de impozit fundatiile testamentare constituite potrivit legii cu scopul de a  intretine, dezvolta si ajuta institutiile de cultura nationala, precum si de a sustine activitati cu caracter umanitar, social si cultural.
-organizatii umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani, a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;
-societatile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitati sezoniere de cel mult 5 luni pe durata unui an calendaristic, numai pentru terenurile destinate acestei activitati, sunt scutite de plata impozitului pe teren in proportie de 50%.
                       -Terenuri extravilane in suprafata de pana la 5 ha inclusiv veteranilor si vaduvelor veteranilor de razboi conformLg.303/13.11.2007 art.16 lit.e.                                                                        Pentru fiecare contribuabil se aplica o singura cota de reducere, care este in avantajul acestuia.
Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitul sau taxa datorata anual si depun declaratii de impunere pana la 31 ianuarie a anului fiscal la serviciul de impozite si taxe.

III. Impozitul pe mijloace de transport - Legea 571/2003, titlul IX
Impozitul  asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica care apartin contribuabililor se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului pentru fiecare 200cm3 sau fractiune din aceasta in baza Legii nr.571/2003 a Codului fiscal si a  H.G. nr 1347/23.12.2010 dupa cum urmeaza :
A.I. Impozitul  asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica :

3.1 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Art. 263 alin (2)


Tipuri de autovehicule
1.VEHICOLE INMATRICULATE

Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta

1. Motorete, scutere şi autoturism cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3, inclusiv

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3, inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3, inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cm3, inclusiv

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţia internă

30

8. Tractoare înmatriculate

18

*În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
Vehicolele inregistrate


1.

Vehicole cu capacitate cilindrica:

Lei/200cm c

1.1

Cu capacitatea cilindrica < 4.800 cm c

3

1.2

Cu capacitatea cilindrica > 4.800 cm c

5

2.

Fara capacitatea cilindrica evidentiata

75 lei/an

3.2. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

Art. 263 alin (4)

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

517

1.169

II

Vehicule cu trei axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

474

615

 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

947

1.472

III

Vehicule cu patru axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

3.3. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Art. 263 alin (5)

 

Numărul axelor şi masa totală

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.1012

 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

3.4. Remorci, semiremorci, rulote *
Art. 263 alin (6)


Masa totală maximă autorizată

Impozit (lei)

1. până la 1 tonă inclusiv

9

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

4. peste 5 tone

64

*Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
3.5. Mijloace de transport pe apă
Art. 263 alin (7)


Mijlocul de transport pe apă

Impozit(lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

560

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare

x

     a) până la 500 CP inclusiv

559

     b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

909

     c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1398

     d) peste 4.000 CP

2237

7. Vapoare - pesntru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

x

     a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv

182

     b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până                  la 3.000 tone inlcusiv

280

     c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

490

Documentele ce trebuie sa insoteasca declaratia fiscala a contribuabililor  ce utilizeaza  mijloace de transport in calitate de locatori sunt:
A.pentru mijloacele de transport care face obiectul contractului de leasing financiar,incheiate pana la  data de 31.12.2006:
a.copie contract de lising;
b.copie certificat de inmatriculare a vehicolului
c.documentele de atribuire a codului de identificare fiscala conform art.69 din OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala,republicat cu modificarile si completarile ulterioara (copie act de identitate /cert.de inreg./cert.de inreg fiscala dupa caz);
B. pentru mijloacele de transport care face obiectul contractului de leasing financiar,incheiate dupa  data de 01.01.2007:
            a.copie contract de lising;
b.copie process verbal de predare primire a mijlocului de transport;
c.documentele de atribuire a codului de identificare fiscala conform art.69 din OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala,republicat cu modificarile si completarile ulterioara (copie act de identitate /cert.de inreg./cert.de inreg fiscala dupa caz)
            Impozitul pe mijloc de transport se datoreaza incepand cu data de intai ale lunii urmatoare celei  in care aceasta a fost dobandit ;situatie in care contribuabili –persoane fizice sau juridice- dobandesc in strainatate proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevazute la  cap.IV al titlului Ix din Cod Fiscal, data dobandirii se considera:
1.data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire  la mijlocul de transport in cauza,in cazul persoanelor  care le dobandesc  din alte state decat cele ale  Uniunii Europene;
2.data inscrisa in documentele care atesta dobandirea din statele membre ale Uniunii Europene,pentru cele dobandite dupa data de 01.01.2007
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport  datorat pe intregul an de catre persoanele fizice si juridice  pana la data de 31.03.2013 se acorda o bonificatie de 10%.

NOTA
Sunt scutite de impozit, autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora scutirea aplicandu-se doar unui singur mijloc de transport ( la alegerea persoanei in cauza) .
Persoanele fizice, veteranii de razboi si cele prevazute la art.1, Decretul-Lege 118/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice si eroi martiri Revolutiei din decembrie 1989 sunt scutiti de impozitul  asupra mijloacelor de transport.
Institutiile publice precum si persoanele juridice care au ca profil transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de plata impozitului  asupra mijloacelor de transport.
Contribuabilii persoane juridice calculeaza impozitul sau taxa datorata anual si depun decalaratie de impunere pana la 31.01 a anului fiscal la Serviciul de Impozite si Taxe.
Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului declaratiile de transport se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii la compartimentul de specialitiate al Autoritatii Administratiei Publice Locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul,  sediul sau punctele de lucru dupa caz.p1-  admin, 22-04-2013   


       

Încasarea de taxe şi impozite se poate face în numerar şi la ghişeele CEC BANKMinisterul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.

Ministerul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.
 
CEC Bank a lansat o facilitate prin care persoanele fizice pot plăti gratuit impozite, contribuţii, taxe şi alte venituri către bugetul de stat, bugetele locale şi alte bugete. Plăţile pot fi efectuate în nume propriu sau în numele altor persoane fizice plătitoare - caz în care se vor prezenta datele de identificare ale acestora. Operaţiunile de plată se pot efectua atât prin ordin de plată intrabancar, în unităţile CEC Bank, cât şi prin serviciul de Internet Banking al Băncii. O aplicaţie informatică specializată se poate descărca gratuit de la adresa de internet www.mfinante.ro. Mai multe detalii pot fi obţinute în orice unitate CEC Bank, apelând gratuit Serviciul suport clienţi la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul de Internet al Băncii, www.cec.ro.
 
 
_______________________________________
 
Plata taxelor şi a impozitelor se poate face şi online doar pentru instituţiile publice care sunt înrolate în sistemul "Ghişeul.ro". Lista instituţiilor înrolate se actualizează constant. (vezi aici: lista instituţii înrolate)
>>> Plătește online impozite şi taxe
p1-  admin, 19-06-2018   Formulare Taxe şi Impozitep2-  admin, 20-06-2018   

 

PREŢURILE MEDII ÎN ANUL 2013    

ale produselor agricole pe baza cărora se calculeazăimpozitul la veniturile din arendă, exprimate în natură  conform art. 62 alin. (1) din Codul Fiscal       

JUDEŢUL

Preţuri medii, lei/kg, dacă nu se specifică altfel

ALBA

Grâu: 1.00. Orz: 1.00. Porumb boabe: 0.80. Cartofi: 1.00. Fasole boabe: 7.00. Varză: 1.30. Ceapă: 2.00. Morcov: 2.00. Tomate: 3.50. Ardei gras: 3.00. Castraveţi: 2.00. Mere: 2.50. Pere: 3.50. Struguri: 2.50. Carne în viu:  Porc: 6.50. Vită: 8.50. Pasăre: 8.00. Carne tăiată carcasă: Porc: 13.00. Vită: 8.50. Paăare: 14.00. Lapte: 2.50. Brânzeturi proaspete: 14.00. Smântâna: 12.00. Telemea: 16.00. Ulei: 6.50. Zahăr: 5.00. Ouă: 0.50.

ARAD

 Grâu: 0,65. Orz: 0,60. Porumb boabe: 0,70. Cartof: 1,20. Fasole boabe: 7,00. Varză: 0,90. Ceapă: 2,00. Morcov: 2,00. Usturoi: 10,00. Tomate: 3,00. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 2,00. Mere: 2,50. Pere: 3,50. Struguri: 1,50. Nuci: 16,00. Carne în viu: Porc: 6,50. Vită: 4,50. Pasăre: 7,00. Foarea Soarelui: 1,80. Soia: 1,70. Ouă: 0,40 lei/buc. Lapte: 2,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 11,00. Telemea: 15,00. Smântână: 10,00. Ulei: 6,50 lei/litru. Zahăr: 4,00. Lucernă, Fân: 1,00. Borceag: 0,80

ARGEŞ

BACĂU

Preţuri în lei/tonă. Grâu: 600. Porumb: 600. Cartofi: 600.

BIHOR

Grâu: 1,00. Orz: 1,00. Porumb: 0,90. Floarea soarelui: 1,80. Rapiţă ulei: 2,25. Soia: 2,20. Cartofi: 1,15. Mere: 1,90. Piersici: 2,25.Prune: 1,80

BISTRIŢA NĂSĂUD

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,70. Cartofi: 0,90. Fasole boabe: 5,00. Varză: 0,60. Ceapă: 1,30. Morcovi: 1,50. Mere: 0,50. Pere: 1,00. Prune: 0,80.

BOTOŞANI

Grâu: 0,68. Porumb boabe: 0,65. Cartof: 1,10. Fasole boabe: 5,40. Fasole verde: 3,50. Varză: 1,25. Ceapă: 1,60. Morcov: 1,80. Tomate: 2,40. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 1,50. Mere: 2,00. Pere: 3,50. Struguri: 3,30. Carne în viu: porc: 6,10; vită: 5,50; pasăre: 5,10. Carne tăiată: porc: 8,80; vită: 7,70; pasăre: 6,50. Lapte: 2,02 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 10,05. Smântână: 9,20. Ouă: 0,50 lei/buc.

BRĂILA

Grâu : 0,71. În vederea calculării venitului anual obţinut din cedarea folosinţei bunurilor, în situaţia în care arenda se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată de grâu, indiferent de cultura înfiinţată.

BRAŞOV

Grâu de toamnă: 1,00 . Orz de toamnă: 1,10  . Orzoaică de primăvară: 1,00 . Ovăz: 0,90 . Porumb boabe: 1,20 . Cartofi (nesortaţi): 0,90 . Sfeclă de zahăr: 0,16 . Sfeclă furajeră: 0,06 . Fân natural:  0,50  . Ceapă uscată: 2,50. Fasole boabe: 6,00 . Tomate : 3,50 . Morcov : 2,50 . Varză : 1,20 . Mere : 2,00

BUCUREŞTI

Grâu: 1,14. Porumb: 1,05

BUZĂU

Grâu: 0,5. Porumb boabe: 0,5. Floarea Soarelui: 0,8. Orz: 0,5. Orzoaică: 0,5. Rapiţă: 1,2. Pepeni: 0,25. Roşii: 0,25. Cartof: 0,4. Ceapă: 0,35. Ardei: 0,35. Vinete: 0,5. Castraveţi: 0,3. Varză: 0,25. Fructe: 0,3. Struguri de vin : 0,4.

CĂLĂRAŞI

Grâu: 0,82 lei. Porumb: 0,80. Floarea soarelui: 1,80. Orz: 0,80. Rapiţă: 1,75

CARAŞ-SEVERIN

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,90. Cartofi: 1,00. Fasole boabe: 5,00. Fasole verde: 2,50. Varză: 0,80. Ceapă: 1,50. Morcovi: 2,00. Roşii: 2,00. Ardei: 2,00. Castraveţi: 1,80. Mere: 1,50. Struguri: 2,50. Piersici: 2,50. Pere: 2,50.

CLUJ

Grâu, secară, triticale: 1,00. Orz de toamnă: 0,80. Orzoaică de primavară: 1,10. Ovăz de primăvară: 1,00. Porumb boabe pentru consum: 1,00. Floarea soarelui pentru consum: 1,80. Soia boabe: 1,90. Fasole boabe: 6,00. Mazăre boabe: 5,00. Rapiţă de toamnă pentru ulei: 1,80. Muştar boabe pentru consum: 2,00. Sfeclă de zahar: 0,20. Tutun : 5,00. Cartofi timpurii şi de vară: 1,50. Cartofi de toamnă: 1,20. Legume de câmp: 1,80. Mere: 3,00. Pere: 4,00. Cireşe şi vişine: 6,00. Struguri pentru vin: 2,50. Prune: 0,90

CONSTANŢA

COVASNA

Cartofi consum: 0,70. Grâu de panificaţie: 0,75. Porumb boabe: 0,75. Orz, orzoaică (furaj) : 0,70 . Carne porcine (viu) : 9,00. Carne bovine (viu) : 7,00 . Carne tineret bovin : 11,00. Lapte de vacă : 1,05 lei/litru

DÂMBOVIŢA

Orz, orzoaică: 0,38. Ovăz: 0,36. Porumb: 0,36. Fasole boabe: 5,50. Cartofi toamnă: 0,50. Varză vară: 0,30. Tomate câmp: 0,70. Castraveţi câmp: 1,20. Grâu: 0,38. Pere: 1,00. Morcovi: 1,20. Ceapă uscată: 1,20. Fasole păstăi: 1,50. Ardei gras: 0,80. Vinete: 1,50. Usturoi uscat: 1,20. Mere: 0,80. Prune: 0,60. Floarea soarelui: 0,60. Cireşe: 3,00. Cartofi vară: 1,64. Varză toamnă: 1,78. Vişine: 5,00. Nuci: 26,91. Căpşuni: 7,83. Salată verde: 6,58

DOLJ

Grâu: 0,98. Orz: 0,87. Porumb boabe: 1,05. Floarea soarelui: 1,38. Cartofi: 1,30. Fasole boabe: 6,70. Varză: 1,30. Ceapă uscată: 1,23. Morcov: 2,07. Tomate: 4,25. Ardei: 3,00. Castraveţi: 4,02. Struguri: 5,77

GALAŢI

Grâu: 0,75. Pentru celelalte produse preţul se determină în echivalent grâu.

GIURGIU

Grâu consum: 0,60. Orz, orzoaică: 0,55. Porumb boabe: 0,60. Floarea soarelui: 1,40. Rapiţă: 1,50. Soia: 1,00.

GORJ

Grâu: 0,81. Porumb boabe: 0,81. Cartof: 1,40. Fasole boabe: 5,48. Fasole verde: 3,43. Varză: 1,48. Ceapă: 1,66. Morcov: 1,99. Tomate: 2,41. Ardei gras: 3,29. Castraveţi: 2,67. Mere: 2,50. Pere: 3,78. Struguri: 4,43. Piersici: 3,25. Carne în viu: porc 6,92, vită 5,78, pasăre 6,12. Carne tăiată: porc 11,50 vită: 11,34 pasăre: 8,25. Lapte: 2,46 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 11,28. Smântână: 11,50. Telemea: 13,98. Ouă: 0,50 lei/buc. Ulei: 6,35 lei/litru. Zahăr: 5,26 lei/kg

HARGHITA

Grâu: 0,75. Orz, orzoaică: 0,70. Ovăz: 0,60. Porumb: 0,75. Cartofi: 0,70. Mere: 1,00. Morcovi: 0,80. Ceapă: 0,80. Varză: 0,60. Fân: 0,30. Lucernă, trifoi, furaje uscate: 0,40. Masă verde pt. siloz (lucernă, trifoi, măzăriche, porumb pt. siloz): 0,20. Paie balotat: 0,10. Carne porcine, viu: 9,00. Carne bovine (viu): 7,00. Carne tineret bovin (viu): 11,00. Lapte vacă: 1,05

HUNEDOARA

IALOMIŢA

Grâu: 0,85. Orz: 0,80. Rapiţă: 2,10. Floarea soarelui: 1,90. Porumb: 0,90.

IAŞI

Grâu: 0,70. Orz: 0,60. Orzoaică: 0,60. Secară: 0,42. Porumb: 0,60. Ovăz: 0,60. Triticale: 0,60. Cartofi: 0,80. Mere: 1,30

ILFOV

Grâu: 1,00. Orz: 0,95. Porumb boabe: 1,00. Floarea soarelui: 2,20. Cartof: 1,50. Fasole verde: 5,00. Varză: 1,50. Ceapă: 1,50. Morcov: 1,30. Tomate: 3,00. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 1,50. Mere: 2,50. Pere: 3,50. Struguri: 4,50. Piersici: 4,50. Carne în viu, porc: 10,00. Carne în viu, vită: 12,50. Carne în viu, pasăre: 7,10. Carne tăiată, porc: 17,00. Carne tăiată, vită: 18,00. Carne tăiată, pasăre: 9,00. Lapte: 3,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 14,00. Smântână: 13,00. Ouă: 0,75 lei/buc.

MARAMUREŞ

Preţuri în lei/tonă, fără TVA: Grâu: 880, Orz: 780. Porumb: 800. Fân: 420. Floarea soarelui: 1450

MEHEDINŢI

MUREŞ

Grâu: 0,80. Orz: 0,75. Orzoaică: 0,75. Ovăz: 0,80. Triticale: 0,80. Porumb: 0,85. Floarea soarelui: 1,80. Fân, lucernă, trifoi: 0,60. Tărâţe: 0,80. Furaje combinate: 2,00. Tomate/seră: 4,00. Ardei/seră: 3,00. Ardei capia/seră: 4,00. Ardei iute: 4,50. Castraveţi câmp/seră: 3,00. Gogoşar: 3,00. Vinete câmp/seră: 3,50. Ţelină: 3,50. Păstârnac: 4,00. Morcovi: 2,30. Pătrunjel: 4,00. Fasole păstăi: 7,50. Fasole boabe: 8,00. Ceapă verde: 1,00. Ceapă albă: 2,50. Ceapa roşie: 3,50. Usturoi: 8,50. Varză albă: 1,00. Varză roşie: 1,75. Ciuperci: 8,00. Conopidă: 3,00. Dovlecei: 2,00. Cartofi: 1,50. Material săditor: pomi, arbuşti, viţă: 15,00. Mere: 2,50. Pere: 4,00. Gutui: 6,00. Nuci-miez: 20,00. V. Carne în viu - porc: 7,00; vită: 8,00; pasăre: 8,00; oaie: 12,00. Lapte: 2,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 12,00. Telemea: 17,50. Smântână: 10,00. Ouă: 0,50 lei/buc.

NEAMŢ

Grâu boabe: 0,70. Orz boabe: 0,70. Orzoaică boabe: 0,70. Ovăz boabe: 0,70. Porumb boabe: 0,70. Floarea soarelui: 1,40. Fasole boabe: 4,00. Cartofi consum: 0,70. Rapiţă pentru ulei: 1,50. Sfeclă de zahăr: 0,15. Soia: 1,40. Struguri de vin: 0,80. Cireşe şi vişine: 2,00. Mere: 1,50. Fânuri perene: 0,65. Zahăr tos: 4,00.

OLT

Grâu: 0,72. Orz: 0,70. Porumb: 0,75. Rapiţă: 1,80. Floarea soarelui: 1,20

PRAHOVA

SĂLAJ

Grâu: 1,20. Orz: 1,10. Ovăz: 1,00. Orzoaică: 1,10. Porumb: 1,20. Cartofi: 1,30. Fasole boabe: 7,00. Ceapă: 1,40. Morcovi: 1,60. Usturoi: 15,00. Tomate: 2,50. Ardei: 3,50. Castraveţi: 2,50. Mere: 1,00. Pere: 3,00. Nuci: 15,00. Struguri: 1,50. Fân natural: 0,50. Lucernă: 0,60. Trifoi: 0,60. Masă verde: 0,30. Carne în viu: porcine 7,00; bovine 7,00; păsări 5,00; ovine 12,00. Lapte: 2,50. Brânzeturi: 12,00. Smântână: 8,00. Ouă: 0,50 lei/buc.

SATU MARE

Grâu: 0,65. Orz: 0,60. Porumb boabe: 0,60. Floarea soarelui: 1,40. Sfeclă de zahăr: 0,10

SIBIU

Grâu de toamnă: 1,20. Orz de toamnă: 1,00. Orzoaică de toamnă: 0,95. Porumb boabe: 1,00. Floarea soarelui: 1,30. Soia: 1,10. Sfeclă de zahăr: 0,15. Cartofi: 1,45. Sfeclă furajeră: 0,16. Pajişti naturale – echivalent fân: 0,16. Lucern㠖 echivalent fân: 0,60. Măr: 1,55. Prun: 2,32. Struguri de vin: 1,65.

SUCEAVA

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,85. Cartofi: 0,80. Fasole boabe: 5,50. Varză: 0,40. Ceapă: 1,50. Morcov: 1,50. Tomate: 2,00. Ardei gras: 2,50. Castraveţi: 1,50. Mere: 1,80. Sfeclă zahăr: 0,15. Lucernă, trifoi, fân: 0,35. Borceag fân: 0,35. Porumb masă verde: 0,15. Fân graminee perene: 0,25

TELEORMAN

TIMIŞ

TULCEA

Grâu: 0,80. Orz: 0,85. Ovăz: 0,65. Porumb: 0,90. Floarea soarelui: 1,80. Soia: 1,65. Rapiţă: 1,50. Fasole: 4,50. Cartofi: 0,85. Mere: 2,00. Struguri de masă: 2,50. Struguri pt. vinificaţie albi şi negri: 1,20. Rădăcinoase: 1,75. Varză: 1,10. Ardei: 2,15. Tomate: 2,00.

VÂLCEA

Grâu: 1,00. Orz: 1,08. Porumb: 1,00. Cartof: 0,90. Fasole boabe: 4,86. Fasole verde: 5,25. Varză: 1,15. Ceapă: 1,32. Morcov: 1,90. Tomate: 2,47. Ardei: 2,49. Castraveţi: 1,90. Mere: 1,70. Pere: 2,14.

VASLUI

Grâu: 0,60. Porumb boabe: 0,70. Floarea soarelui: 1,25. Orz: 0,50.

VRANCEA

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arendarea se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată în grâu, indiferent de culturile înfiinţate. Preţul mediu al kilogramului de grâu este de 0,90 lei.p3-  admin, 08-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Ceamurlia_de_Jos - Toate drepturile rezervate